Zasady przyjęć        Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualności    |     BIP   
 

Deklaracja dostępności
Domu Pomocy Społecznej
"Weterana Walki i Pracy"


Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ulicy Wyścigowa 16 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://www.dpsweteran.radom.pl
Data publikacji strony internetowej : 16.02.2010r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 17.02.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
• Szczegóły testu: obrazy muszą mieć tekst alternatywny – 4 wystąpienia;
• Szczegóły testu: elementy muszą mieć wystarczający kontrast kolorów (kontrast kolorów) – 12 wystąpień;
• Szczegóły testu: Strona musi mieć możliwość ominięcia powtarzających się bloków (obejścia) - 1 wystąpienie;
• Szczegóły testu: linki muszą mieć rozpoznawalny tekst (nazwa linku) – 1 wystąpienie;
• - Szczegóły testu: element <html> musi mieć atrybut lang (html-has-lang) – 1 wystąpienie;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-15.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022.09.15 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest : Pan Leszek Bartosiak adres poczty elektronicznej leszek.bartosiak@dpsweteran.radom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 360-45-86 do 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub określonego ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie ale nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Dostępność wejścia.
Budynek Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ulicy Wyścigowej 16 w Radomiu składa się z czterech pawilonów mieszkalnych, kuchni z jadalnią oraz pralni. Budynki mieszkalne połączone są łącznikiem, przy którym znajduje się wejście główne i recepcja. Wejście główne do budynku usytuowane od ulicy Wyścigowej 16 jest ogólnodostępne w godzinach 6.00-22.00 dla osób odwiedzających. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Teren Domu jest ogrodzony, zagospodarowany i oświetlony lampami jarzeniowymi. Obiekt i tereny zielone pozbawione barier architektonicznych, wyposażony w podjazdy i windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze szerokie, podłogi typu „tarkett”, umożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach; na korytarzach, podjazdach i schodach zamontowane są poręcze lub uchwyty. Dźwigi osobowe dostosowane do możliwości poruszania się osób na wózkach i chodzikach (wydłużony czas zamykania drzwi windy).
 
Do obiektu zapewniony jest dojazd ulicą Wyścigową i Czackiego drogą asfaltową. W pobliżu siedziby Domu znajduje się przystanek MPK linii Nr 3, a w niedalekiej odległości pętla autobusowa z końcowymi przystankami MPK linii Nr 4, Nr 9, Nr 21 oraz linią nocną N 1.

Sprawy urzędowe w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej 16 w Radomiu można załatwić w godzinach 7.30-15.30.
 
Dyrektor, administracja, kierownik Zespołu Terapeutyczo-Opiekuńczego oraz pracownicy socjalni urzędują po lewej stronie od wejścia głównego

Dostępność parkingu.
Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ulicy Wyścigowej 16 w Radomiu posiada parking usytuowany na terenie na zewnątrz budynku oraz drugi usytuowany przed bramą wjazdową

Dostępność toalety.
Przy wejściu głównym do budynku po lewej stronie znajduje się ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku.
W przypadku trudności w dotarciu interesanta do właściwej komórki Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ulicy Wyścigowej 16 w Radomiu istnieje możliwość dojścia pracownika Domu na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 

 
 
 
   Zasady przyjęć    |    Zasady funkcjonowania    |    Dostępność    |    Galeria    |    Kontakt    |    Aktualnosci    |     BIP   

 
(C) DPS WWiP 2003